พื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

โดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการบริหารอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ดิน น้ำ แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ ในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งท้าทายสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้มครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกับการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต้องเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้าน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยก็คือ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดมลพิษนั้นๆ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการแย่งชิงเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลืออยู่ สร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคม ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากทุกคนในชุมชนร่วมในกันเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งที่ลงมือกระทำด้วยตนเองตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถฟื้นฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกลับคืนสภาพมาอย่างเดิมได้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก ดังนั้นการจัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องคำนึงถึงผลดีทางด้านจิตใจ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุมทั้งข้อดีและข้อเสียโดยคำนึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ซึ่งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งประโยชน์และการทำให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพ และเศรษฐกิจเท่าที่ทำได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณมีวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ในโลกปัจจุบันคนเรามักจะพูดกันว่าเรามีแต่ทำร้ายธรรมชาติในทุกๆวัน แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าเราก็มีส่วนสำคัญหรือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เช่น แล้วเราจะมีวิธีอย่าไรละที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้จึงนำเอาวิธีต่างๆที่เราสามารถทำได้มาบอกกัน

20080604205109

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่เราทำได้

เริ่มจากการที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจากกระดาษทิชชูมาใช้ผ้าแทน ซึ่งถ้าเรามีการใช้กระดาษทิชชูในทุกๆครั้งนั้นหมายความว่าเราได้มีการโค่นต้นไม้ลงมาเพื่อทำกระดาษทิชชู หรือจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงพลาสติกหลายๆครั้ง หรือที่ใครหลายๆคนได้ใช้กัน ซึ่งขั้นตอนการทำก็มีอยู่ง่ายๆก็คือ หากถุงพลาสติกสกปรกก็ให้ทำความสะอาดแล้วแขวนไว้ให้แห้งแล้วจึงนำมาใช้หรือส่งกลับเข้าโรงงานก็แล้วแต่  และอีกวิธีที่เราจะนำมาแนะนำก็คือ การแยกเศษกระดาษจากขยะอื่น สาเหตุก็เพราะว่าเมื่อกระดาษปนเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นจะนำไปผลิตใหม่ไม่ได้อีก

DSCF2611

และข้อความข้างต้นได้พูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทางด้านการนำกลับมาใช้ไปแล้วและทีนี้เราจะพูดถึงทางด้านธรรมชาติผมจึงนำเอาวิธีที่เกี่ยวกับการตัดกิ่งก้านของต้นไม้มาฝากกัน ซึ่งการตัดต้นไม้นี้เราก็ควรที่จะตัดให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพื่อช่วยลดเศษขยะให้กับสวนได้และทั้งยังช่วยให้เกิดการน่าเปื่อยขึ้นกับเศษใบไม้นั้นเร็วขึ้นด้วย