การอนุรักษ์ป่าชายเลนเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติ

ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อม เป็นปัญหาที่มีความสำคัญควบคู่กับการพัฒนาความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาให้ความสำคัญกับอัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรมาใช้ประโยชน์แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้นทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรม โดยเฉพาะป่าชายเลนซึ่งนับวันจะลดปริมาณลงเรื่อยๆ จนทำให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำ ซึ่งใช้ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัย และเพาะพันธ์สัตว์อ่อน ดังนั้นการปลูกป่าชดเชยจึงเป็นเรื่องที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดขึ้นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

การอนุรักษ์ป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์

เป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติของบุคคลทั่วไปที่สนใจ เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการตัดถนนผ่าน ทำให้น้ำทะเลไม่สามารถขึ้นลงได้อย่างปกติ รวมทั้งโรงงานอุตสาหกรรมปล่อยน้ำเสียที่ไม่มีการบำบัดลงในแหล่งน้ำ ทำให้พืชล้มตายเป็นจำนวนมาก สัตว์ประเภทต่างๆที่เคยอาศัยอยู่ในบริเวณป่าชายเลนเปลี่ยนถิ่นฐานไปอยู่ที่อื่น จึงควรมีโครงการศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจระบบนิเวศป่าชายเลน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาป่าชายเลนในกลุ่มนักเรียน และขยายผลไปยังชุมชน

การปลูกป่าชายเลนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ช่วยป้องกันปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจากคลื่นลมทะเลและรักษาความสมดุลทางธรรมชาติ รวมทั้งช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล รักษาแบบแผนทางธรรมชาติและวงจรการขึ้นลงของกระแสน้ำ และการไหลของน้ำจืดออกสู่ทะเลให้คงอยู่ตลอดไป ตลอดจนสร้างแหล่งอาหารและแหล่งเพาะพันธุ์พืชสัตว์น้ำบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเล สนับสนุนต่อการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้แก่ประชาชน อีกทั้งเป็นการปลูกฝังค่านิยมและจิตสำนึกด้านการมีส่วนร่วมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่น และพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของท้องถิ่นด้วย

วัตถุประสงค์การอนุรักษ์ป่าชายเลน

1. เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเภทป่าชายเลน
3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. เพื่อเป็นการป้องกันภัยจากคลื่นลม ในฤดูมรสุม
5. เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน กฏเกณฑ์ และการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์
6. เพื่ออนุรักษ์แหล่งเพาะพันธุ์และที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ

พื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การส่งเสริมสิ่งแวดล้อม

โดยการปกป้องทรัพยากรทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการจัดการบริหารอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ดิน น้ำ แร่ธาตุ พลังงาน ความหลากหลายทางชีวภาพ ป่าไม้ ทรัพยากรชายฝั่งและทรัพยากรทางทะเล รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพน้ำและอากาศ ในการจัดการแก้ปัญหาสิ่งท้าทายสิ่งแวดล้อมโลก รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและคุ้มครองชั้นโอโซน เช่นเดียวกับการพัฒนาและการปรับใช้เทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

ปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นล้วนเกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์แทบทั้งสิ้น ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต้องเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว เกิดมลพิษขึ้นเกือบทุกด้าน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบโดยก็คือ ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ที่เกิดมลพิษนั้นๆ นอกจากนั้นยังก่อให้เกิดการแย่งชิงเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่เหลืออยู่ สร้างปัญหาความขัดแย้งขึ้นในสังคม ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้ หากทุกคนในชุมชนร่วมในกันเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นอย่างจริงจัง ทั้งที่ลงมือกระทำด้วยตนเองตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะสามารถฟื้นฟูบูรณะให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นกลับคืนสภาพมาอย่างเดิมได้

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของประชากร ทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ที่ขาดจิตสำนึก ดังนั้นการจัดทำโครงการรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน เพื่อเป็นพื้นฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ เพื่อเป็นการนำร่องให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มนุษย์สามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติได้ แต่การจัดการนั้นไม่ควรมุ่งเพียงเพื่อการอยู่ดีกินดีเท่านั้น ต้องคำนึงถึงผลดีทางด้านจิตใจ ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสิ่งแวดล้อมแต่ละแห่งนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จะให้ประโยชน์แก่มนุษย์ทุกแง่ทุกมุมทั้งข้อดีและข้อเสียโดยคำนึงถึงการสูญเปล่าอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติด้วย ซึ่งการรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่จำเป็นและหายากด้วยความระมัดระวังพร้อมทั้งประโยชน์และการทำให้อยู่ในสภาพที่เพิ่มทั้งทางด้านกายภาพ และเศรษฐกิจเท่าที่ทำได้ รวมทั้งจะต้องตระหนักเสมอว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มากเกินไปจะไม่เป็นการปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม

คุณมีวิธีรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไร

ในโลกปัจจุบันคนเรามักจะพูดกันว่าเรามีแต่ทำร้ายธรรมชาติในทุกๆวัน แต่ท่านผู้อ่านทราบหรือไม่ว่าเราก็มีส่วนสำคัญหรือเป็นชิ้นส่วนเล็กๆในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้เช่น แล้วเราจะมีวิธีอย่าไรละที่จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมวันนี้จึงนำเอาวิธีต่างๆที่เราสามารถทำได้มาบอกกัน

20080604205109

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างไรที่เราทำได้

เริ่มจากการที่เราจะรักษาสิ่งแวดล้อมได้ง่ายๆก็คือการเปลี่ยนจากกระดาษทิชชูมาใช้ผ้าแทน ซึ่งถ้าเรามีการใช้กระดาษทิชชูในทุกๆครั้งนั้นหมายความว่าเราได้มีการโค่นต้นไม้ลงมาเพื่อทำกระดาษทิชชู หรือจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ถุงพลาสติกหลายๆครั้ง หรือที่ใครหลายๆคนได้ใช้กัน ซึ่งขั้นตอนการทำก็มีอยู่ง่ายๆก็คือ หากถุงพลาสติกสกปรกก็ให้ทำความสะอาดแล้วแขวนไว้ให้แห้งแล้วจึงนำมาใช้หรือส่งกลับเข้าโรงงานก็แล้วแต่  และอีกวิธีที่เราจะนำมาแนะนำก็คือ การแยกเศษกระดาษจากขยะอื่น สาเหตุก็เพราะว่าเมื่อกระดาษปนเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นจะนำไปผลิตใหม่ไม่ได้อีก

DSCF2611

และข้อความข้างต้นได้พูดถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมในทางด้านการนำกลับมาใช้ไปแล้วและทีนี้เราจะพูดถึงทางด้านธรรมชาติผมจึงนำเอาวิธีที่เกี่ยวกับการตัดกิ่งก้านของต้นไม้มาฝากกัน ซึ่งการตัดต้นไม้นี้เราก็ควรที่จะตัดให้เป็นเศษเล็กเศษน้อยเพื่อช่วยลดเศษขยะให้กับสวนได้และทั้งยังช่วยให้เกิดการน่าเปื่อยขึ้นกับเศษใบไม้นั้นเร็วขึ้นด้วย